top of page

Algemene voorwaarden B2B
1. Identiteit van de verkoper
De webshop toegankelijk via de URL www.tapebedrukt.be en www.afspanlintbedrukt.be is eigendom van en wordt uitgebaat door Afspanlint & Tape bedrukt, Hoegaardsesteenweg 43, 3360 Bierbeek, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0820 501 8187 en met als BTW nummer BE. 0820 501 818
2. Definities
2.1. Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
2.2. Producten: de door Afspanlint & Tape bedrukt via de website te koop aangeboden goederen.
2.3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Afspanlint & Tape bedrukt en de Koper inzake goederen die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen
2.4. Op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;
2.5. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Afspanlint & Tape bedrukt en de Koper, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;
2.6. Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de Koper in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
3. Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Afspanlint & Tape bedrukt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Afspanlint & Tape bedrukt en de Koper.
3.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3.3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
3.4. Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Afspanlint & Tape bedrukt is ingestemd.
3.5. Afspanlint & Tape bedrukt behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
3.6. Door het gebruik van de Websites van Afspanlint & Tape bedrukt en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
3.7. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
4. Offertes en aanbiedingen
4.1. Alle offertes en aanbiedingen van Afspanlint & Tape bedrukt zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte vervalt tevens indien deze niet binnen 14 werkdagen is aanvaard.
4.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4.3. Afspanlint & Tape bedrukt kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Afspanlint & Tape bedrukt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Afspanlint & Tape bedrukt anders aangeeft.
4.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Afspanlint & Tape bedrukt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4.6. Overeenkomsten komen uitsluitend schriftelijk tot stand.
4.7. De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen op de Website zullen in hoofdlijnen overeenkomen met de aangeboden Producten. Afspanlint & Tape bedrukt kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk afwijkt van het werkelijke Product.
4.8. Afspanlint & Tape bedrukt behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
5. Bestelling
5.1. Afspanlint & Tape bedrukt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
5.2. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door Afspanlint & Tape bedrukt vrij gekozen. Afspanlint & Tape bedrukt is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina's, die zij van de Koper ontvangt.
5.3. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de Koper opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, als- mede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaak- te onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de Koper.
5.4. Indien de wet zulks vereist mag de Koper zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Afspanlint & Tape bedrukt, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.
5.5. Indien de Koper materiaal ter beschikking stelt van Afspanlint & Tape bedrukt, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van Afspanlint & Tape bedrukt. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.
Als de Koper prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt Afspanlint & Tape bedrukt geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de Koper digitale bestanden ter beschikking stelt van Afspanlint & Tape bedrukt, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden.
Behoudens opzet en zware fout van Afspanlint & Tape bedrukt, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.
Afspanlint & Tape bedrukt is nooit aansprakelijk voor de kwaliteit van het door de Koper geleverde materiaal.
5.6. Op vraag van de Koper zorgt Afspanlint & Tape bedrukt voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de Koper geen drukproef, dan is Afspanlint & Tape bedrukt in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.
5.7. Afspanlint & Tape bedrukt is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige - of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de Koper aangebracht, worden de Koper extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de Koper.
6. Toleranties
Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door Afspanlint & Tape bedrukt, aanvaardt de Koper de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. Afspanlint & Tape bedrukt mag 5% (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag Afspanlint & Tape bedrukt 20% (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.
7. Levering
7.1. Als plaats van levering geldt het aangegeven verzendadres dat bij Afspanlint & Tape bedrukt bekend is op de website, tenzij anders is overeengekomen.
7.2. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de Koper bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven, in gebreke is gebleven.
7.3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan bericht.
7.4. Alle door Afspanlint & Tape bedrukt in de overeenkomst genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en approximatief en vrijblijvend. Zij gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
7.5. Uitlading van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Koper.
7.6. Afspanlint & Tape bedrukt is gerechtigd om goederen te leveren in gedeelten (deelleveranties).
7.7. De Koper erkent dat Afspanlint & Tape bedrukt voor de levering van Producten afhankelijk is van de medewerking van de Koper. De Koper dient er, o.a., voor te zorgen dat de plaats waar de Producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is en dat, indien nodig, de Producten opgeborgen kunnen worden op risico van de Koper.
7.8. Indien de Koper Producten weigert of in gebreke blijft een daad te stellen die noodzakelijk is voor de levering van Producten, zal Afspanlint & Tape bedrukt het recht hebben de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen, over de Producten te beschikken naar goeddunken van Afspanlint & Tape bedrukt en enig verlies en/of kosten opgelopen ten gevolge van dergelijke weigering of gebrek (met inbegrip van, maar niet beperkt tot opslagkosten vanaf de geplande datum van levering) te verhalen op de Koper.
8. Bewaring
8.1. Indien de Koper wenst dat Afspanlint & Tape bedrukt productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, ... bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met Afspanlint & Tape bedrukt overeenkomen. Offsetplaten worden niet bewaard.
8.2. Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de Koper en die in het bedrijf van Afspanlint & Tape bedrukt staan, blijven er voor rekening en risico van de Koper, die uitdrukkelijk Afspanlint & Tape bedrukt van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van Afspanlint & Tape bedrukt, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de Koper bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de Koper betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.
9. Prijs
9.1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Verpakking en vervoer zijn ten laste van de Koper.
9.2. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de opmaak van de offerte, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de klant schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.
9.3. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door Afspanlint & Tape bedrukt worden gecorrigeerd.
10. Betaling en incassokosten
10.1. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals bij het aangaan van de overeenkomst wordt overeengekomen. Behoudens bij betaling van de Koper op de Website op het moment van de bestelling, geldt dat binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Afspanlint & Tape bedrukt aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd de betaling dient te geschieden. Afspanlint & Tape bedrukt is gerechtigd om periodiek te factureren.
10.2. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Koper in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling
Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke herhaalnota worden 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar worden.
De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Afspanlint & Tape bedrukt verschuldigde.
10.3. In geval van niet tijdige betaling is Afspanlint & Tape bedrukt bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Alle door Afspanlint & Tape bedrukt in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Afspanlint & Tape bedrukt totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Afspanlint & Tape bedrukt gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
11.2. Door Afspanlint & Tape bedrukt geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen evenmin als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Afspanlint & Tape bedrukt veilig te stellen.
11.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Afspanlint & Tape bedrukt daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.5. Voor het geval Afspanlint & Tape bedrukt zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Afspanlint & Tape bedrukt en door Afspanlint & Tape bedrukt aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Afspanlint & Tape bedrukt zich bevinden en die zaken terug te nemen.
12. Risico-overgang
12.1. Alle risico’s, van welke aard ook, waaraan de door Afspanlint & Tape bedrukt verkochte Producten zijn blootgesteld nadat de Producten de fabriek hebben verlaten (zoals, maar niet beperkt tot, risico’s van vervoer) zijn voor rekening van de koper.
12.2. Indien de levering van de Producten niet kan gebeuren door enige oorzaak die te wijten is aan de Koper, zal het risico overgaan op de Koper op de geplande datum van de levering, zoals die werd meegedeeld aan de Koper.
13. Garanties
13.1. Afspanlint & Tape bedrukt garandeert in geen enkel geval de geschiktheid van de door Afspanlint & Tape bedrukt vervaardigde Producten voor het door de Koper geplande gebruik.
Afspanlint & Tape bedrukt garandeert evenmin de kwaliteit van de vervaardigde Producten op basis van het door de Koper afgeleverde materiaal.
13.2. Iedere vorm van garantie komt hoe dan ook te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Afspanlint & Tape bedrukt, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Afspanlint & Tape bedrukt geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
13.3. Alle waarborgen en voorwaarden van verantwoordelijkheid van gemeen recht ten laste van Afspanlint & Tape bedrukt, worden uitgesloten in de mate dat de wet niet dwingend hun toepassing oplegt.
14.Klachtenregeling
14.1. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij ze schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na de levering aan de verkoper verstuurd. Wanneer de Producten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.
14.2. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
14.3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
14.4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Afspanlint & Tape bedrukt daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
14.5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
15. Aansprakelijkheid
15.1. In de mate toegestaan onder het toepasselijke recht, is Afspanlint & Tape bedrukt niet aansprakelijk voor:
Schade of verlies rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit schade aan of verlies van een deel of het geheel van de Producten tijdens het vervoer ervan;
gebreken in de Producten veroorzaakt door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde;
gebreken, van welke aard ook, aan door Afspanlint & Tape bedrukt geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;
alle andere gebreken in de Producten tenzij Afspanlint & Tape bedrukt hiervan, per aangetekende brief, in kennis is gesteld binnen de zeven (7) kalenderdagen na de levering of, indien het gebrek niet zichtbaar is bij redelijke inspectie, binnen de zes (6) maanden na de levering;
schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Afspanlint & Tape bedrukt is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
15.2. In geval van aansprakelijkheid van Afspanlint & Tape bedrukt, zal de enige verplichting van Afspanlint & Tape bedrukt erin bestaan om, naar haar keuze, ofwel de niet-conforme Producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme Producten (maar niet van de hele bestelling) aan de Koper te vergoeden.
15.3. In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht, de totale aansprakelijkheid van Afspanlint & Tape bedrukt ten aanzien van de koper beperkt tot de prijs van de Producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de koper. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in geval van zware fout.
15.4. Afspanlint & Tape bedrukt is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16. Overmacht
16.1. In geval van overmacht is Afspanlint & Tape bedrukt niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Afspanlint & Tape bedrukt is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
16.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
17. Intellectuele eigendom
17.1. Afspanlint & Tape bedrukt is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien zij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de Koper is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.
17.2. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Afspanlint & Tape bedrukt, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
17.3. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
17.4. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Afspanlint & Tape bedrukt, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.
18. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
18.1. Afspanlint & Tape bedrukt is gerechtigd deze overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en van rechtswege, te ontbinden, de Producten in transit tegen te houden en verdere levering(en) op de schorten indien:
de Koper in gebreke blijft één of meerdere van de verplichtingen van deze overeenkomst (tijdig) na te leven;
na het sluiten van de overeenkomst Afspanlint & Tape bedrukt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
indien de Koper failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, ontbonden wordt of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen treft;
Door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Afspanlint & Tape bedrukt kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Dit onverminderd de rechten van Afspanlint & Tape bedrukt om schadevergoeding te eisen.
18.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Afspanlint & Tape bedrukt op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Afspanlint & Tape bedrukt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
18.3. Indien Afspanlint & Tape bedrukt tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
18.4. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Afspanlint & Tape bedrukt gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
18.5. Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Afspanlint & Tape bedrukt gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
18.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Afspanlint & Tape bedrukt, zal Afspanlint & Tape bedrukt in overleg met de Koper zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Afspanlint & Tape bedrukt extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Afspanlint & Tape bedrukt anders aangeeft.
18.7. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.
18.8. De Koper kan Afspanlint & Tape bedrukt het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de Koper Afspanlint & Tape bedrukt vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.
Opzeggingstermijn:
3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500 EUR;
6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000 EUR;
1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzet cijfer van 25.000 EUR of meer.
19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
19.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Afspanlint & Tape bedrukt, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van Tongeren.
20. Slotbepalingen
20.1. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.
20.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Afspanlint & Tape bedrukt met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Algemene voorwaarden B2C
1. Identiteit van de verkoper
De webshop toegankelijk via de URL www.tapebedrukt.be en www.afspanlintbedrukt.be is eigendom van en wordt uitgebaat door Afspanlint & Tape bedrukt, Hoegaardsesteenweg 43, 3360 Bierbeek, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0820 501 8187 en met als BTW nummer BE. 0820 501 818
2. Definities
2.1. Consument: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
2.2. Producten: de door Afspanlint & Tape bedrukt via de Website te koop aangeboden goederen.
2.3. Overeenkomst op afstand : elke overeenkomst tussen een onderneming en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door Afspanlint & Tape bedrukt georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;
2.4. Techniek voor communicatie op afstand : ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;
2.5. Duurzame drager : ieder hulpmiddel dat de consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
3. Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Afspanlint & Tape bedrukt en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Afspanlint & Tape bedrukt en de Consument.
3.2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Afspanlint & Tape bedrukt zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten. Mochten er tussen de specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3.5. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
3.6. Afspanlint & Tape bedrukt behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
3.7. Door het gebruik van de Website van Afspanlint & Tape bedrukt en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Consument deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
4. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
4.1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4.2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
4.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres.
4.4. De Consument en Afspanlint & Tape bedrukt komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Afspanlint & Tape bedrukt gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als bewijs.
4.5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afspanlint & Tape bedrukt kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk afwijkt van het werkelijke product.
5. Bestelling
5.1. Afspanlint & Tape bedrukt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
5.2. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door Afspanlint & Tape bedrukt vrij gekozen. Afspanlint & Tape bedrukt is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina's, die zij van de Consument ontvangt.
5.3. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de Consument opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, als- mede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaak- te onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de Consument.
5.4. Indien de wet zulks vereist mag de Consument zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Afspanlint & Tape bedrukt, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.
5.5. Indien de Consument materiaal ter beschikking stelt van Afspanlint & Tape bedrukt, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van Afspanlint & Tape bedrukt. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de Consument
prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt Afspanlint & Tape bedrukt geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de Consument digitale bestanden ter beschikking stelt van Afspanlint & Tape bedrukt, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware fout van Afspanlint & Tape bedrukt, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.
5.6. Afspanlint & Tape bedrukt is nooit aansprakelijk voor de kwaliteit van het door de Consument geleverde materiaal.
5.7. Op vraag van de Consument zorgt Afspanlint & Tape bedrukt voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de Consument geen drukproef, dan is Afspanlint & Tape bedrukt in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.
5.8. Afspanlint & Tape bedrukt moet de door de Consument aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige - of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de Consument aangebracht, worden de Consument extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de Consument.
6. Levering
6.1. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de Consument bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven, in gebreke is gebleven.
Behoudens een bij de bestelling schriftelijk bedongen termijn, is de leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
6.2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Consument wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Afspanlint & Tape bedrukt streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Consument te melden.
6.3. Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Consument.
6.5. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Afspanlint & Tape bedrukt het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
6.6. De Consument is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Afspanlint & Tape bedrukt gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Consument van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).
7. Prijzen
7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en alle andere heffingen van overheidswege.
7.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
7.3. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de opmaak van de offerte, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding.
7.4. De Consument is de prijs verschuldigd die Afspanlint & Tape bedrukt in haar bevestiging conform artikel 4.3 van deze voorwaarden aan hem heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Afspanlint & Tape bedrukt worden gecorrigeerd.
7.5. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Consument medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Consument medegedeeld.
8. Betaling
8.1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:
Overschrijving
Kredietkaart (Visa & Mastercard)
Paypall
Amex
8.2. Afspanlint & Tape bedrukt kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.
8.3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.
8.4. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Afspanlint & Tape bedrukt is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever.
8.5. In het geval door Afspanlint & Tape bedrukt een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Consument in verzuim is, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
8.6. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke herhaalnota worden 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar worden.
8.7. In geval van niet tijdige betaling is Afspanlint & Tape bedrukt bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Consument over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
9.2. De Consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
10. Verzakingsrecht
10.1. Overeenkomstig de Belgische Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC), kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
10.2. Indien Afspanlint & Tape bedrukt uitzonderlijk een Product verkoopt dat niet valt onder één van de uitzonderingen van de
WMPC en in het bijzonder, dat niet vervaardigd is volgens de specificaties van de Consument, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 dagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit zal hem duidelijk worden medegedeeld door Afspanlint & Tape bedrukt.
Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Afspanlint & Tape bedrukt terugzenden, conform de door Afspanlint & Tape bedrukt verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij terugzending van goederen draagt de Consument het risico voor beschadiging of verlies.
Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de Consument een deel of het totaal van de aankoopprijs en de aan de aankoop verbonden kosten al betaald heeft, zal Afspanlint & Tape bedrukt dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
11. Garantie
11.1. De Consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen gekocht bij Afspanlint & Tape bedrukt. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt Afspanlint & Tape bedrukt zich ertoe het gebrekkige goed (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Afspanlint & Tape bedrukt behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.
Om een beroep te doen op een garantie, moet de Consument het aankoopbewijs/orderconfirmatie of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De Consument komt de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
11.2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
• indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Afspanlint & Tape bedrukt of de fabrikant zijn verricht;
• indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
• indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
11.3. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Consument. Afspanlint & Tape bedrukt streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Consument niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
11.4. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Consument hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Consument niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan hij zijn eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Consument deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Afspanlint & Tape bedrukt.
11.5. Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
12. Aansprakelijkheid
12.1. De verantwoordelijkheid van Afspanlint & Tape bedrukt is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.
12.2. Het is mogelijk dat Afspanlint & Tape bedrukt op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Afspanlint & Tape bedrukt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
13. Overmacht
13.1. In geval van overmacht is Afspanlint & Tape bedrukt niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen. Afspanlint & Tape bedrukt is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
13.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
14. Intellectuele eigendom
14.1. Afspanlint & Tape bedrukt is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien zij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de Consument is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.
14.2. De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Afspanlint & Tape bedrukt, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
14.3. Het is de Consument verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Afspanlint & Tape bedrukt, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
15. Periodieken - Opzeg
De Consument kan Afspanlint & Tape bedrukt het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de Consument Afspanlint & Tape bedrukt vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode. Opzeggingstermijn :
3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500 EUR ;
6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000 EUR ;
1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzet cijfer van 25.000 EUR of meer.
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Afspanlint & Tape bedrukt, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van Tongeren.
17. Slotbepalingen
17.1. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.
17.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Consument en Afspanlint & Tape bedrukt met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

bottom of page